Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Kısa İsim1.Bu yönetmelik ‘Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ olarak adlandırılır. Kısaca BAU-DEHUKAM olarak bilinir.
  BİRİNCİ KISIM

Genel  Kurallar

Tanımlar2.‘Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Başkan: Merkezin Başkanını,

ç) Rektör: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.,

 

 

   
Amaç3.Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
   
Kapsam            4

 

 

 

 

 

 

Dayanak          5.

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

 

 

 

Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

   
  İKİNCİ KISIM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

 

Merkezin Amacı6.Merkezin amacı; deniz hukuku,uluslararası hukuk ve siyaseti alanlarında,enerji dahil bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmak, hukukî açıdan Türk iç ve dış deniz politikasına yön vermektir.

 

Merkezin Etkinlik Alanları7.Merkezin etkinlik alanları şunlardır:
 a) Deniz hukuku ve siyaseti, enerji, enerji güvenliği gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Deniz hukuku ve siyaseti ve enerji alanlarında hizmet sunan araştırmacıları özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

 

c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve ilgili diğer kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Deniz hukuku ve siyaseti, ayrıca enerji ile ilgili bilimsel yayınları derleyerek bir uzmanlık kütüphanesi kurmak,

d) Deniz hukuku ve siyaseti, enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Deniz hukuku ve siyaseti, enerji alanlarında araştırma yapmak isteyen ilgilileri desteklemek, eğitim programları vermek.

f) Denizcilikle ilgili kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

  İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan                9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanın      Görevleri        10.

 

 

8.(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başkan,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

 

 

 

1) Başkan; Merkezin etkinlik alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan  Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanı’nın onayıyla üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Başkan yeniden görevlendirilebilir. Başkanın altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Başkan, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere  iki kişiyi Başkan yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Başkan, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcılarından birine vekalet bırakır.  Vekaletin süresi altı ayı geçemez.  Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresi ile aynıdır.

 

 

(1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisini Rektörlüğe sunmak,

e) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

 

Yönetim Kurulu11.(1) Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğretim elemanları veya diğer uzman kişiler arasından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü tarafından atanan 3 kişiden oluşur. BAÜ-DEHUKAM Kıbrıs Başkanı ve BAÜ-DEHUKAM Kıbrıs Sekreteri Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu BAÜ-DEHUKAM Kıbrıs Başkanın başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.nır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri12.

 

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir sonraki yılın bütçe önerisini hazırlamak

 

Danışma Kurulu Görevleri13.(1) (1) Danışma Kurulu; Merkez Başkanı bünyesinde, deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda Başkan tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlüğe Giriş14.Bu Yönetmelik Üniversite Senato’su tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme Yetkisi15.Bu Yönetmeliği Üniversite Rektörlüğü yürütür.

 

İndirmek İçin Tıklayın