Hakkımızda

KKTC ve Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan uluslararası deniz hukuku problemlerine paralel olarak, deniz hukuku ve siyaseti, uluslararası hukuk ve enerji alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek öğretim üyelerinin sayıca sınırlı olması, bunların KKTC çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini gerekli kılmaktadır.

Bu gerekçelerle, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, KKTC ve Türkiye’deki deniz hukuku, uluslararası hukuk , ayrıca enerji ve siyasetiyle meşgul tüm akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek üzere Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur.

Merkezin amacı; deniz hukuku, uluslararası hukuk, enerji ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

BAU-DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa çalışmalar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında farkındalık yaratacak ve bilimsel çalışmaları teşvik edecektir. Bunun yanı sıra BAU-DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladığı imkânlar, akademisyenleri deniz hukuku ve siyaseti alanlarında, enerji güvenliği ve enerji politikaları kapsamında da çalışmaya yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.

KKTC ve Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması, deniz hukukunu ve deniz siyasetini Türkiye bakımından önemli bir hale getirmektedir. Türkiye’nin uzun yıllardan beri yaşadığı önemli deniz hukuku problemlerinin başında Ege Denizi ile Doğu Akdeniz’deki deniz egemenlik ve yetki alanları sorunu gelmektedir. Bunlara ilave olarak, Türk Boğazları’nın önemli bir uluslararası geçiş yolu olması, uluslararası ticarete konu malların yüzde doksanının deniz yoluyla taşınması, sonsuz ihtiyacı karşılayacak olan karasal kaynakların tükenmesiyle birlikte deniz ve bilhassa okyanus kaynaklarına duyulan gereksinimin artması da deniz hukuku ve siyasetine duyulan daimi ihtiyacı desteklemektedir. DEHUKAM, KKTC’nin arzuladığı deniz hukuku kurallarına ulaşılabilmesi için alınacak siyasi kararların oluşumunda etkin rol almayı hedeflemektedir.

BAU-DEHUKAM’ın sağlayacağı diğer bir fayda, Türk dış politikasını yönlendirecek seviyede uzman yetiştirerek, bu kişilerin uluslararası toplantılara KKTC adına etkin katılımını sağlamaktır. Özellikle KKTC ve Türkiye’nin aktif rol sahibi olacağı deniz hukuku uyuşmazlıkları, uluslararası hukuk ve enerji konularında uluslararası alandan da uzman kişilerin katılımıyla yapılacak bilimsel toplantılarda ele almaktır. Bu toplantılarda Türk deniz siyasetine uygun olarak dış politikasının savunulması, hem deniz hukuku hem de deniz siyaseti alanlarında teknik bilgi ihtiyacını da doğurmaktadır. Ayrıca denizcilik alanında uluslararası anlaşmaların hazırlanması aşamasında ulusal görüşün oluşturulmasında ya da imzalanmış antlaşmalara taraf olunmasının ülkesel menfaatlere uygunluğu hakkında hem deniz hukuku, hem de deniz siyaseti alanlarında uzman kişilerin görüşüne ihtiyaç vardır. Dolayısıyla BAU-DEHUKAM sayesinde yetiştirilecek uzmanların, Türk deniz hukuku ve siyaseti ile Türk dış politikasının gelişimine fayda sağlayacakları düşünülmektedir.

BAU-DEHUKAM, deniz hukuku ve siyaseti kitaplığı oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, literatür taraması yapılmakta, eserler tespit olunmakta ve eserlerin kitaplığa kazandırılmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.
Son olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlikler ve uzman eğitmenlerin katılımıyla oluşturulacak eğitim programlarının, hukuk, siyaseti bilimi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerin mezunlarına yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
BAU-DEHUKAM, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde oluşturulmuş uygulama ve araştırma merkezi olmasına rağmen, deniz hukuku, uluslararası hukuk ve siyasetine, enerji, çalışmalarına ilgi duyan tüm ilgilileri ulusal ortak bir araştırma altyapı çatısı altında bir araya getirebileceği inancını taşımaktadır.